Klachtenregeling

 • BEGRIPSOMSCHRIJVING
  Klacht: een schriftelijke uitlating van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de
  advocaat mr. J. Breeveld of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen
  over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de
  kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht
  als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
  Klager: de betreffende cliënt of diens vertegenwoordiger.
  Klachtenfunctionaris: een door het kantoor aangewezen persoon die belast is met de
  registratie en afhandeling klacht.
  Klachtenreglement: het onderhavige reglement.
   
 • TOEPASSINGSBEREIK
  • Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van
   opdracht tussen Breeveld Advocatuur en de cliënt
  • mr. J. Breeveld draagt zorg voor klachtafhandeling conform de
   kantoorklachtenregeling
    
 • DOELSTELLING
  De doelstelling van het Breeveld Advocatuur klachtenreglement is:
  • het vaststellen van een procedure om op klachten van cliënten binnen een zo
   kort mogelijke termijn op een constructieve wijze te reageren;
  • het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten te
   bepalen;
  • behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van verantwoorde
   klachtenbehandeling;
  • de bij Breeveld Advocatuur werkzame advocaat te adviseren bij cliëntgericht
   reageren op klachten;
  • verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van
   klachtenbehandeling en klachtenanalyse.
    
 • INFORMATIE BIJ AANVANG DIENSTVERLENING
  • Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt op de website van Breeveld
   Advocatuur. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de
   overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling
   hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
  • Breeveld Advocatuur heeft in de overeenkomst van opdracht via de algemene
   voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht
   die na de behandeling niet is op gelost kan worden voorgelegd ter verkrijging
   van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar
   gemaakt.
  • Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na
   behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de Geschillen
   Commissie Advocatuur. Meer informatie
 • INTERNE KLACHTENPROCEDURE
  • Een cliënt kan een klacht indienen over het optreden van de behandelend
   advocaat mr. J. Breeveld (“de advocaat”) door een mail te sturen aan
   info@breeveld-advocatuur.nl De indiening van de klacht gebeurt schriftelijk of
   per e-mail aan de advocaat die de klacht in eerste instantie zelf behandeld en
   met de klager tracht tot een oplossing te komen.
  • Op verzoek kan de klacht ook uitsluitend per mail worden doorgeleid naar de klachtenfunctionaris mr. P. Snijders. Mr. P. Snijders is werkzaam voor
   Witlox Snijders Advocaten te Amsterdam gevestigd aan de Keizersgracht 462 te
   (1016 GE) Amsterdam tel: 020 522 1999. Het mail adres van de klachtfunctionaris is
   mr. P. Snijders mail: snijders@wsadvocaten.nl. De klacht kan ook rechtstreeks en uitsluitend per mail aan de klachtenfunctionaris worden toegezonden. De klachtfunctionaris bevestigt de ontvangst van de klacht binnen twee werkdagen en geeft daarbij de klager informatie over de externe klachtenprocedure. De klachtenfunctionaris stelt de betrokken advocaat, wanneer de klacht rechtstreeks wordt ingediend, in kennis van de klacht. De betrokken advocaat en de klachtenfunctionaris bepalen in onderling overleg wie contact zoekt met de betrokken klager en op welke wijze de klacht wordt afgehandeld. Het uitgangspunt is dat de klager tevreden wordt gesteld en een oplossing wordt gecreëerd.
  • Indien de klachtenfunctionaris ingevolge het vorig lid contact zoekt met de
   betrokken klager, stelt deze klager na bestudering van het dossier in de
   gelegenheid de klacht mondeling of schriftelijk toe te lichten. De advocaat
   wordt verzocht te reageren op deze toelichting.
  • Indien tussen de klachtenfunctionaris en de cliënt een bespreking plaatsvindt,
   kan de advocaat worden verzocht aanwezig te zijn, behoudens wanneer de
   cliënt daartegen bezwaar maakt.
  • De klachtenfunctionaris beantwoordt de klacht uiterlijk 14 werkdagen na
   ontvangst van de klacht, dan wel, in voorkomend geval, 14 werkdagen na
   ontvangst van de schriftelijke toelichting dan wel, in voorkomend geval,
   uiterlijk 14 werkdagen nadat een bespreking over de klacht heeft
   plaatsgevonden.
  • De afhandeling van de klacht geschiedt schriftelijk, binnen een termijn van
   vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen
   mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van
   de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
  • De betrokken advocaat dan wel klachtenfunctionaris zorgt voor een
   schriftelijke vastlegging van de met de klager gemaakte afspraken.
  • De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd
   schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al
   dan niet vergezeld van aanbevelingen.
  • Indien de klachtenbehandeling niet tot een oplossing leidt, is de klager
   bevoegd om de klacht voor te leggen aan de Geschillen Commissie
   Advocatuur.
    
 • GEHEIMHOUDING EN KOSTELOZE KLACHTENBEHANDELING
  • De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de
   klachtenbehandeling geheimhouding in acht
  • De klager is geen vergoeding verschuldigd voorde kosten van de behandeling
   van de klacht.
    
 • VERANTWOORDELIJKHEDEN
  • De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de
   klacht
  • Degene over wie is geklaagd houdt de klachten functionaris op de hoogte over
   eventueel contact en een mogelijke oplossing
  • De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van
   de klacht.
  • De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.
    
 • KLACHTREGISTRATIE
  • De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het
   klachtenonderwerp
  • Een klacht kan in meerder onderwerpen worden ingedeeld
  • De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van
   de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten,
   alsmede ter verbetering van procedures.
  • Minimaal eenmaal per jaar worden de verslagen en de aanbevelingen op het
   kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.