Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Breeveld Advocatuur, gevestigd te Bennebroek.

Artikel 1

Breeveld Advocatuur is een eenmanszaak.

Artikel 2

Alle opdrachten, ook die welke aan een bepaalde persoon zijn gericht, worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend beschouwd als te zijn gegeven aan en aanvaard en uitgevoerd door betreffende advocaat ten behoeve van de opdrachtgevers. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

Artikel 3

Breeveld Advocatuur zal bij het inschakelen van niet in haar organisatie werkzame derden (waaronder procureurs, notarissen, belastingadviseurs, buitenlandse advocaten, accountants, schade-experts, deskundigen, adviseurs, deurwaarders, dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Breeveld Advocatuur is echter niet aansprakelijk voor fouten en tekortkomingen van deze derden.

Artikel 4

De aansprakelijkheid van Breeveld Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door Breeveld Advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Informatie over de aansprakelijkheidsverzekering wordt u op verzoek toegezonden. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Breeveld Advocatuur jegens opdrachtgevers beperkt tot het door de betreffende advocaat in verband met de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium.

Artikel 5

Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Breeveld Advocatuur binnen drie maanden nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

Artikel 6

De opdrachtgever is gehouden Breeveld Advocatuur te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, en aan Breeveld Advocatuur de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

Artikel 7

Toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar van de opdrachtgever afkomstige stukken verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 8

Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgevers en Breeveld Advocatuur is alleen Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.